Prima Contact Harta
Widget Informer    Flux RSS
 
Prima   /  ACSA   /  Proiecte adiţionale   /  Proiecte curente   /  Agricultură şi dezvoltare rurală / Explorarea în comun a pieţei

Explorarea în comun a pieţei

  imprimare
18.11.2013    

 

Antreprenoriatul este o activitate de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială, în scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venit" - Legea RM „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi" Nr. 845 din 03.01.1992

 

În Republica Moldova se acordă o atenţie deosebită suportului şi stimulării dezvoltării sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijloci (ÎMM), care prin activităţile în diverse sectoare ale economiei naţionale, sub diverse forme de organizare juridică, creează locuri noi de muncă, dezvoltă producerea de mărfuri şi prestarea de servicii noi, contribuie la majorarea nivelului de trai al populaţiei şi joacă un rol social-economic foarte important în societate.

 

În acest modul informaţional, creat cu suportul experţilor Universităţii de Ştiinţe ale Veţii din Praga şi a Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală (ACSA) în cadrul proiectului „Повышение конкурентоспособности и эффективности молдавских малых и средних хозяйств путем орьентации на производство продукции с высокой добавленной стоимостью выбранными целевыми группами в районах Анений Ной, Теленешть и Сынжерей", finanţat de Agenţia de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională a Cehiei, este prezentată modalitatea de organizare şi fondare a Cooperativelor de Întreprinzător, în baza experienţei acestui proiect de fondare şi dezvoltare a Cooperativelor de Întreprinzători din localităţile Puhăceni şi Delacău (r. Anenii Noi), Căzăneşti (r. Teleneşti) şi Dobruja Veche (r. Sîngerei) specializate în producerea culturilor cu valoare adăugată înaltă în sectorul legumicol şi culturilor bacifere.

COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR (CÎ)

Cooperativa de întreprinzător este o întreprindere fondată de cel puţin cinci persoane juridice şi (sau) fizice care practică activităţi de întreprinzător, ce are scopul de a contribui la obţinerea de către membrii săi a profitului. Prin derogare de la această prevedere, membri ai cooperativei agricole de întreprinzător de prestări servicii pot fi persoanele care produc produse agricole în gospodăriile personale auxiliare.

Baza legislativă care asigură crearea, activitatea, reorganizarea şi lichidarea cooperativelor, precum şi a asociaţiilor, uniunilor acestora, denumite în continuare uniuni de cooperative, este reglementată de Legea privind cooperativele de întreprinzător Nr. 73 din 12.04.2001, publicată în Monitorul Oficial Nr. 49-50, art Nr: 273 la 03.05.2001 (pentru a vizualiza sau descărca legea clik aici 01.Legea_cooperativa_intreprinzator_Nr.73_din_12.04.2001.pdf).

 

STATUT: Cooperativa de întreprinzător este persoană juridică şi răspunde pentru obligaţiile asumate cu patrimoniul său.

PATRIMONIU: Capital propriu format de membrii sai separat de patrimoniul propriu al membrilor sai. Membrii cooperativei de intreprinzator îşi asumă riscul pentru obligaţiile cooperativei în limitele cotelor care le aparţin, iar dacă patrimoniul cooperativei este insuficient, poartă răspundere suplimentară cu averea lor personală în limita stabilita de lege sau de statutul cooperativei.

RESPONSABILITATE MATERIALĂ: Patrimoniul C.Î.

DENUMIREA: "Cooperativă de întreprinzător  -C.Î.".

DOCUMENT DE FONDARE: - Contractul de constituire şi Statutul.

 

Membrii cooperativei de intreprinzator prin intermediul Adunării de constituire a Cooperativei de Întreprinzător, validat printr-un Proces Verbal instituie şi aleg:

1.      Preşedintele şi secretarului adunării de constituire;

2.      Constituirea Cooperativei de Întreprinzător şi aprobarea statului acesteia;

3.      Aprobarea listei membrilor Cooperativei de Întreprinzător şi alegerea organului de conducere a Cooperativei de Întreprinzător;

4.      Aprobarea cotei ordinare a membrilor Cooperativei de Întreprinzător;

5.      Alegerea Revizorul Cooperativei de Întreprinzător.

Pentru a vizualiza sau descărca modelul Procesului Verbal al Adunării de constituire a Cooperativei de Întreprinzător clik aici 02.Proces_verbal_al_Adunarii_de_Constituire_a_CI.pdf.

 

CONTRACTUL DE CONSTITUIRE

(1) Contractul de constituire al cooperativei stabileşte drepturile, obligaţiile şi răspunderea fondatorilor acesteia.

(2) Contractul de constituire al cooperativei trebuie să cuprindă:

a) denumirea deplină şi prescurtată a cooperativei şi informaţii despre sediul acesteia;

b) scopul şi genurile principale de activitate a cooperativei;

c) termenul de activitate a cooperativei;

d) lista fondatorilor cooperativei;

e) mărimea iniţială a capitalului social al cooperativei, cu specificarea mărimii şi formei aporturilor efectuate de către fiecare fondator în contul cotei sale iniţiale;

f) termenele în care se efectuează de către fiecare fondator aporturile în contul cotei sale iniţiale;

g) modul şi termenele de restituire a cheltuielilor de constituire şi de înregistrare a cooperativei;

h) alte prevederi privind modul şi termenele de constituire şi de înregistrare a cooperativei.

(3) Genurile de activitate a cooperativei se indică în contractul de constituire şi în statutul cooperativei în conformitate cu clasificatorul activităţii respective aprobat în modul stabilit.

(4) Lista fondatorilor cooperativei va cuprinde datele indicate la art.79 alin.(2) lit.b) - d). al Legii privind cooperativele de întreprinzător Nr. 73 din 12.04.2001

(5) Contractul de constituire este semnat de fondatorii cooperativei.

(6) Acţiunea prevederilor contractului de constituire încetează după înregistrarea de stat a cooperativei şi îndeplinirea celorlalte obligaţii de către fondatori.

Pentru a vizualiza sau descărca modelul Contractului de constituire a Cooperativei de Întreprinzător clik aici 03.Contract_de_constituire_a_Cooperativei_de_Intreprinzator.pdf.

 

STATUTUL COOPERATIVEI

(1) Statutul cooperativei va cuprinde informaţiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) - c) al Legii privind cooperativele de întreprinzător Nr. 73 din 12.04.2001, precum şi:

a) mărimea minimă a capitalului propriu al cooperativei;

b) drepturile, obligaţiile şi răspunderea cooperativei, ale membrilor şi membrilor ei asociaţi;

c) condiţiile şi modul de obţinere şi de retragere a calităţii de membru şi membru asociat al cooperativei;

d) mărimea minimă, modul şi termenul de efectuare a aporturilor în contul cotelor iniţială şi suplimentare, precum şi al cotei preferenţiale;

e) modul de evaluare a aporturilor nebăneşti în capitalul social;

f) modul de înstrăinare a cotelor;

g) lista organelor cooperativei, competenţa, modul de formare şi durata mandatului acestora;

h) modul de votare la adunarea generală şi datele privind numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărîrilor;

i) modul de formare şi de utilizare a rezervelor (fondurilor) cooperativei;

j) normele de prudenţă financiară;

k) lista întreprinderilor afiliate, a filialelor şi reprezentanţelor cooperativei;

l) modul de acordare a informaţiei membrilor şi membrilor asociaţi ai cooperativei şi răspunderea pentru neacordarea acesteia;

m) modul de contestare a deciziilor organelor cooperativei şi de soluţionare a litigiilor dintre membrii cooperativei, dintre aceştia din urmă şi cooperativă, precum şi modul tragerii la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere ale cooperativei;

n) temeiurile şi modul de reorganizare şi lichidare a cooperativei în baza hotărîrii adunării generale.

(2) Statutul cooperativei poate prevedea renunţarea la formarea cotelor preferenţiale.

(3) În statutul cooperativei pot fi incluse şi alte prevederi ce nu contravin actelor legislative.

(4) Prevederile statutului cooperativei ce contravin legislaţiei sînt nule de la data adoptării lor.

(5) Prevederile statutului cooperativei sînt obligatorii pentru membrii, membrii asociaţi şi persoanele cu funcţii de răspundere ale cooperativei.

(6) Schimbarea numărului de membri sau membri asociaţi ai cooperativei, precum şi a mărimii capitalului ei social, nu constituie temei pentru modificarea statutului.

(7) Orice modificări şi completări în statutul cooperativei sînt valabile din ziua înregistrării lor de stat în modul stabilit de legislaţie.

Pentru a vizualiza sau descărca modelul Statutului Cooperativei de Întreprinzător clik aici 04.Statutul_Cooperativei_de_Intreprinzator.pdf.

CONDUCEREA : Adunarea generală.

ORGAN EXECUTIV al C.Î.:  Consiliul, preşedintele, comisia de revizie.

ESENŢIAL: Producerea şi/sau servicii - 50% pentru membrii săi.

CAPITAL STATUTAR : 5400  lei.

 

ÎNREGISTRAREA DE STAT A COOPERATIVEI:

(1) Pentru înregistrarea de stat a cooperativei, preşedintele cooperativei, în termen de o lună din ziua aprobării statutului cooperativei, prezintă organului de înregistrare de stat a întreprinderilor cererea semnată de preşedintele şi secretarul adunării de constituire, la care se anexează următoarele documente:

a) procesul-verbal al adunării de constituire, semnat de preşedintele şi secretarul acestei adunări;

b) contractul de constituire, întocmit în modul stabilit;

c) statutul cooperativei, aprobat de adunarea de constituire şi semnat de preşedintele şi secretarul acestei adunări;

d) documentul ce confirmă sediul cooperativei;

e) bonul ce confirmă depunerea de către fondatorii cooperativei, la un cont bancar provizoriu, a mijloacelor băneşti (dacă acestea sînt prevăzute) în contul cotelor iniţiale;

f) bonul de plată a taxei pentru înregistrarea de stat a cooperativei.

(2) Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea după înregistrarea în Registrul de stat al întreprinderilor şi atribuirea codului fiscal.

(3) Pentru practicarea unui anumit gen de activitate stabilit de Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate, cooperativa este obligată să obţină o licenţă în modul stabilit.

 

ÎNREGISTRAREA: La Camera Înregistrării de Stat (CÎS) cu sediul central în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 73 (Secţia asistenţă înregistrări şi radieri, Şef de secţie Alina Ghimp, (022) 277-311, e-mail: ghimp.alina@cis.md) sau la Oficiile teritoriale ale CÎS din:

Oficiul Teritorial BĂLŢI

Sediul - mun. Bălţi, str. Moscovei, 13
Şeful oficiului
- Svetlana Moţpan
tel.
(231) 2-34-44; fax. (231) 2-71-29, e-mail. balti@cis.md

Oficiul Teritorial CAHUL

Sediul - or. Cahul, str. 31 August, 11
Şeful oficiului
- Alexandru Chirijiu
tel/fax.
(299) 3-29-10, e-mail. cahul@cis.md 

Oficiul Teritorial CĂUŞENI

Sediul - or. Căuşeni, str.A. Mateevici, 3 A
Şeful oficiului - Valeriu Ţugui
tel/fax. (243) 2-34-30, e-mail. causeni@cis.md 

Oficiul Teritorial HÎNCEŞTI

Sediul - or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 148A
Şeful oficiului
- Alexandra Ţipordei
tel/fax.
(269) 2-24-45, e-mail. hincesti@cis.md  

Oficiul Teritorial EDINEŢ

Sediul - or. Edineţ, str. Ştefan-Vodă, 18
Şeful oficiului - Anatolii Luchian
tel.
(246) 2-16-96; fax. (246) 2-50-15, e-mail. edinet@cis.md 

Oficiul Teritorial ORHEI

Sediul - or. Orhei, bd. M. Eminescu, 9
Şeful oficiului - Valeriu Sîrghi
tel/fax.
(235) 2-76-66, e-mail. orhei@cis.md

Oficiul Teritorial SOROCA

Sediul - or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 16
Şeful oficiului
- Iurie Patraşco
tel.
(230) 2-36-86; fax. (230) 3-05-41, e-mail. soroca@cis.md

Oficiul Teritorial UNGHENI

 Sediul - or. Ungheni, str. Naţională, 7
Şeful oficiului - Marian Babici
tel/fax.
(236) 2-39-27, e-mail. ungheni@cis.md

Oficiul Teritorial UTAG - COMRAT

 Sediul - or. Comrat, str. Komsomoliskaia, 24A
Şeful oficiului - Semion Capaclî
tel.
(298) 2-95-50; fax. (298) 2-85-64, e-mail. comrat@cis.md.

TAXELE ŞI COSTURILE PENTRU PERFECTAREA ACTELOR ŞI ÎNREGISTRAREA COOPERATIVEI DE ÎNTREPRINZĂTOR:

1.      Taxa pentru înregistrare - 250 lei (urgenţă 500 lei)

2.      Perfectarea documentelor de constituire - 108 lei (urgenţă 216 lei)

3.      Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor - 108 lei

4.      Verificarea denumirii - 39 lei

5.      Rezervarea denumirii - pentru o lună 50 lei, pentru 6 luni - 100 lei

6.      Extras din Registru - 126 lei

7.      Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat - 54 lei

8.      Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie - 15 lei

9.      Ştampila - 226 lei + 9 lei + 15 lei

 

În scopul facilitării formării grupelor de producători, îndeosebi în sectorul culturilor cu valoare adăugată înaltă, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) a fost eleborat proiectul Legii cu privire la grupurile de producători şi asociaţiile lor, prin care se stabileşte principiile de organizare, recunoaştere şi funcţionare a grupurilor de producători agricoli, care au ca scop valorificarea producţiei membrilor grupului, îmbunătăţirii eficienţei activităţii, planificării producţiei, concentrării ofertei şi organizării desfacerii produselor agricole, precum şi principiile şi condiţiile de acordare a sprijinului financiar, legat de organizarea şi funcţionarea lor. Prezentul Proiect de Lege se află în etapa discuţiilor publice şi este înaintaă la discutarea în Comisia de profil în Parlementul Republicii Moldova.

Pentru a vizualiza sau descărca Proiectul Legii privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile lor clik aici.

 

 
 
  •        
 
 
Actualizat la: 15.07.2020
ACSA   \   NOUTĂŢI   \   SERVICII   \   PUBLICAŢII   \   PIAŢA AGRICOLĂ   \   GALERIE FOTO   \   CONTACT   \   IVR ACSA
Tel: (373 22) 23-53-54, 23-78-89, 23-81-83 / Fax: (373 22) 23-53-28 Total vizitatori: 3759704
Adresa: 2005 MD, Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 98, bir. 401
Email: office@acsa.md
  sus